Notice of Nondiscrimination

English

Eye Center of Central Georgia complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.  [Name of covered entity] does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.
            Eye Center of Central Georgia:
            • Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:
                        ○ Qualified sign language interpreters
            ○ Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)
            • Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:
                        ○ Qualified interpreters
                        ○ Information written in other languages
            If you need these services, contact Diane Vaughn.

If you believe that Eye Center of Central Georgia has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with: Diane Vaughn, Practice Manager, 1429 Oglethorpe Street, Macon, GA  31201, 1-478-743-7061, fax 1-478-743-6296, dvaughn@myeyecenter.com. You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a grievance, Diane Vaughn, Practice Manager, is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 
Español (Spanish)

 Eye Center of Central Georgia cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Eye Center of Central Georgia no excluye a las personas ni las trata de forma diferente debido a su origen étnico, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.

            Eye Center of Central Georgia:
            • Proporciona asistencia y servicios gratuitos a las personas con discapacidades para que se comuniquen

              de manera eficaz con nosotros, como los siguientes:
                        ○ Intérpretes de lenguaje de señas capacitados.
                        ○ Información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos accesibles,

                           otros formatos).
            • Proporciona servicios lingüísticos gratuitos a personas cuya lengua materna no es el inglés, como los

               siguientes:
                        ○ Intérpretes capacitados.
                        ○ Información escrita en otros idiomas.
            Si necesita recibir estos servicios, comuníquese con Diane Vaughn.

Si considera que Eye Center of Central Georgia no le proporcionó estos servicios o lo discriminó de otra manera por motivos de origen étnico, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, puede presentar un reclamo a la siguiente persona: Diane Vaughn, Practice Manager, 1429 Oglethorpe Street, Macon, GA  31201, 1-478-743-7061, fax 1-478-743-6296, dvaughn@myeyecenter.com. Puede presentar el reclamo en persona o por correo postal, fax o correo electrónico. Si necesita ayuda para hacerlo, Diane Vaughn, Practice Manager, está a su disposición para brindársela.

También puede presentar un reclamo de derechos civiles ante la Office for Civil Rights (Oficina de Derechos Civiles) del Department of Health and Human Services (Departamento de Salud y Servicios Humanos) de EE. UU. de manera electrónica a través de Office for Civil Rights Complaint Portal, disponible en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o bien, por correo postal a la siguiente dirección o por teléfono a los números que figuran a continuación:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Puede obtener los formularios de reclamo en el sitio web http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Tiếng Việt (Vietnamese)

Eye Center of Central Georgia tuân thủ luật dân quyền hiện hành của Liên bang và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính. Eye Center of Central Georgia không loại trừ mọi người hoặc đối xử với họ khác biệt vì chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính.

            Eye Center of Central Georgia:
            • Cung cấp dịch vụ hỗ trợ miễn phí cho những người khuyết tật để giao tiếp với chúng tôi có hiệu quả,

               như:
                        ○ Thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu đủ năng lực
                        ○ Thông tin bằng văn bản ở các định dạng khác (chữ in lớn, âm thanh, định dạng điện tử có thể

                           tiếp cận, các định dạng khác)
            • Cung cấp miễn phí các dịch vụ ngôn ngữ cho những người có ngôn ngữ chính không phải là tiếng Anh,

               như:
                        ○ Thông dịch viên đủ năng lực
                        ○ Thông tin được trình bày bằng ngôn ngữ khác
            Nếu bạn cần những dịch vụ này, hãy liên hệ Diane Vaughn

Nếu bạn tin rằng Eye Center of Central Georgia không cung cấp những dịch vụ này hoặc phân biệt đối xử theo cách khác dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính, bạn có thể nộp đơn khiếu nại với: Diane Vaughn, Practice Manager, 1429 Oglethorpe Street, Macon, GA  31201, 1-478-743-7061, fax 1-478-743-6296, dvaughn@myeyecenter.com. Bạn có thể trực tiếp nộp đơn khiếu nại hoặc gửi qua đường bưu điện, chuyển fax, hoặc email. Nếu bạn cần trợ giúp nộp đơn khiếu nại, Diane Vaughn, Practice Manager sẵn sàng giúp bạn.

Bạn cũng có thể nộp đơn khiếu nại về dân quyền lên U.S. Department of Health and Human Services (Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ), Office for Civil Rights (Văn Phòng Dân Quyền) bằng hình thức điện tử qua Office for Civil Rights Complaint Portal, có trên trang https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, hoặc qua đường bưu điện hoặc bằng điện thoại tại:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Các mẫu khiếu nại có trên trang http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.


 

한국어 (Korean)

Eye Center of Central Georgia은(는) 관련 연방 공민권법을 준수하며 인종, 피부색, 출신 국가, 연령, 장애 또는 성별을 이유로 차별하지 않습니다. Eye Center of Central Georgia은(는) 인종, 피부색, 출신 국가, 연령, 장애 또는 성별을 이유로 누군가를 배제하거나 다른 방식으로 대우하지 않습니다.

          Eye Center of Central Georgia:
          • 장애인들이 저희와 효과적으로 의사소통할 수 있도록 다음과 같은 무료 지원과 서비스를 제공합니다.
                   ○ 자격있는 수화 통역자
          ○ 다른 형식의 서면 정보(큰 활자, 음성, 사용 가능한 전자 형식, 기타 형식)
          • 주로 사용하는 언어가 영어가 아닌 이들에게는 다음과 같은 무료 언어 서비스를 제공합니다.
                   ○ 자격있는 통역자
                   ○ 다른 언어로 작성된 서면 정보
          이러한 서비스가 필요하시면 Diane Vaughn에 연락하십시오.

Eye Center of Central Georgia이(가) 인종, 피부색, 출신 국가, 연령, 장애 또는 성별을 이유로 이러한 서비스를 제공하지 않거나 다른 방식으로 차별했다고 생각하시는 경우 Diane Vaughn, Practice Manager, 1429 Oglethorpe Street, Macon, GA  31201, 1-478-743-7061, fax 1-478-743-6296, dvaughn@myeyecenter.com(으)로 연락하여 불만을 제기하실 수 있습니다. 직접 방문하거나 우편, 팩스 또는 이메일로 불만을 제기하실 수 있습니다. 불만 제기와 관련하여 도움이 필요하시면, Diane Vaughn, Practice Manager(으)로부터 지원을 받으실 수 있습니다.

또한 공민권 민원을 미국 Department of Health and Human Services(보건복지부), Office for Civil Rights(시민권 사무국)에 https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf에 있는 시민권 사무국 민원 포털을 통해 전자 방식으로 제출하거나 우편이나 전화로 제출할 수 있습니다. 주소 및 연락처는 다음과 같습니다.

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

민원 양식은 http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html에 있습니다.
繁體中文 (Chinese)

Eye Center of Central Georgia 遵守適用的聯邦民權法律規定,不因種族、膚色、民族血統、年齡、殘障或性別而歧視任何人。Eye Center of Central Georgia 不因種族、膚色、民族血統、年齡、殘障或性別而排斥任何人或以不同的方式對待他們。

            Eye Center of Central Georgia:
            • 向殘障人士免費提供各種援助和服務,以幫助他們與我們進行有效溝通,如:
                        ○ 合格的手語翻譯員
            ○ 以其他格式提供的書面資訊(大號字體、音訊、無障礙電子格式、其他格式)
            • 向母語非英語的人員免費提供各種語言服務,如:
                        ○ 合格的翻譯員
                        ○ 以其他語言書寫的資訊
            如果您需要此類服務,請聯絡 Diane Vaughn

如果您認為 Eye Center of Central Georgia 未能提供此類服務或者因種族、膚色、民族血統、年齡、殘障或性別而透過其他方式歧視您,您可以向 Diane Vaughn, Practice Manager 提交投訴,郵寄地址為 1429 Oglethorpe Street, Macon, GA  31201,電話號碼為 1-478-743-7061,傳真為 fax 1-478-743-6296,電子信箱為 dvaughn@myeyecenter.com。您可以親自提交投訴,或者以郵寄、傳真或電郵的方式提交投訴。如果您在提交投訴方面需要幫助,Diane Vaughn, Practice Manager 可以幫助您。

您還可以向 U.S. Department of Health and Human Services(美國衛生及公共服務部)的 Office for Civil Rights(民權辦公室)提交民權投訴,透過 Office for Civil Rights Complaint Portal 以電子方式投訴:https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf,或者透過郵寄或電話的方式投訴:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C.20201

1-800-368-1019,800-537-7697 (TDD)(聾人用電信設備)

登入 http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html 可獲得投訴表格。


 

ગુજરાતી (Gujarati)

Eye Center of Central Georgia સમવાયી  નાગરિક અધિકાર કાયદા સાથે સુસંગત છે અને જાતિ, રંગ, રાષ્ટ્રીય મૂળ, ઉંમર,અશક્તતા  અથવા લિંગના આધારે ભેદભાવ રાખવામાં આવતો નથી. Eye Center of Central Georgia   જાતિ, રંગ, રાષ્ટ્રીય મૂળ, ઉંમર, અશક્તતા, અથવા લૈંગિક કારણે લોકો બાકાત નથી અથવા તેમની સાથે અલગ વર્તન કરવામાં આવતું નથી.

            Eye Center of Central Georgia:
            • અમારી સાથે અસરકારક રીતે સંદેશાવ્યવહાર કરવામાં અક્ષમ   જેવા કે અશક્ત લોકો માટે નીચે પ્રમાણેની મફત સહાય અને સેવાઓ

             પૂરી પાડવામાં આવે છે:
                        ○ લાયકાત ધરાવતા સાંકેતિક ભાષાના દુભાષિયા
                        ○ અન્ય ફોર્મેટમાં લખાયેલ માહિતી (મોટી પ્રિન્ટ, ઓડિયો, સુલભ ઇલેક્ટ્રોનિક ફોર્મેટ, અન્ય ફોર્મેટ)
            • જેની પ્રાથમિક ભાષા અંગ્રેજી ન હોય તેવા લોકોને નીચે પ્રમાણેની મફત ભાષા સેવાઓ પૂરી પાડવામાં આવે છેઃ
                        ○  લાયકાત ધરાવતા દુભાષિયા
                        ○ અન્ય ભાષાઓમાં લખવામાં આવેલી માહિતી

  તમારે આ સેવાઓની જરૂર હોય તો, સંપર્ક કરો Diane Vaughn, Practice Manager

જો તમે માનતા હો કે આ સેવાઓ પૂરી પાડવા માટે  Eye Center of Central Georgia  નિષ્ફળ ગયા છે અથવા જાતિ, રંગ, રાષ્ટ્રીય મૂળ, ઉંમર, અશક્તતા  અથવા લિંગના આધારે અથવા અન્ય પ્રકારે ભેદભાવ રાખે છે, તો તમે Diane Vaughn, Practice Manager, 1429 Oglethorpe Street, Macon, GA  31201, 1-478-743-7061, fax 1-478-743-6296, dvaughn@myeyecenter.com સમક્ષ  ફરિયાદ દાખલ કરી શકો છો. તમે ફરિયાદ રૂબરૂમાં અથવા મેઇલ, ફેક્સ, અથવા ઇમેઇલ દ્વારા દાખલ કરી શકો છો. તમને ફરિયાદ દાખલ કરવામાં મદદ જોઈતી હોય તો Diane Vaughn, Practice Manager તમને મદદ કરવા માટે ઉપલબ્ધ છે.

તમેthe U.S. Department of Health and HumanServices (ધી યુ. એસ.  ડીપાર્ટમેંટ ઓફ હેલ્થ એન્ડ  હ્યુમન  સર્વીસિસ), Office for Civil Rights (ઓફીસ ફોર સિવિલ રાઇટસ ]ને પણ)   https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobb.jsf પર ઉપલબ્ધ Office for Civil Rights Complaint Portal, મારફતે વિજાણુ રીતે અથવા નીચેના સરનામે મેઇલ કે ફોન કરી ફરિયાદ નોંધાવી શકો છો

 
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201

1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD)

ફરિયાદનું ફોર્મ અહી ઉપલબ્ધ છે http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.


 

Français (French)

Eye Center of Central Georgia respecte les lois fédérales en vigueur relatives aux droits civiques et ne pratique aucune discrimination basée sur la race, la couleur de peau, l'origine nationale, l'âge, le sexe ou un handicap. Eye Center of Central Georgia n'exclut et ne traite aucune personne différemment en raison de sa race, sa couleur de peau, son origine nationale, son âge, son sexe ou son handicap.

            Eye Center of Central Georgia :
            • Fournit gratuitement des aides et services aux personnes handicapées afin de permettre une

               communication efficace avec nous, par exemple :
                        ○ Interprètes qualifiés en langue des signes
            ○ Informations écrites dans d'autres formats (gros caractères, audio, formats électroniques accessibles,

               autres formats)
            • Fournit gratuitement des services linguistiques aux personnes dont la langue principale n'est pas

               l'anglais, par exemple :
                        ○ Interprètes qualifiés
                        ○ Informations écrites dans d'autres langues
            Si vous avez besoin de ces services, contactez Diane Vaughn

Si vous pensez que Eye Center of Central Georgia n'a pas fourni ces services ou a fait preuve d'une autre forme de discrimination basée sur la race, la couleur de peau, l'origine nationale, l'âge, le sexe ou le handicap, vous pouvez déposer une réclamation auprès de : Diane Vaughn, Practice Manager, 1429 Oglethorpe Street, Macon, GA  31201, 1-478-743-7061, fax 1-478-743-6296, dvaughn@myeyecenter.com. Vous pouvez déposer une réclamation en personne ou par courrier, télécopie ou e-mail. Si vous avez besoin d'aide pour déposer une réclamation, Diane Vaughn, Practice Manager se tient à votre disposition pour vous y aider.

Vous pouvez également déposer une réclamation concernant vos droits civiques auprès de l'U.S. Department of Health and Human Services (Département de la Santé et des Services Sociaux des États-Unis), Office for Civil Rights (Bureau des Droits Civiques), par voie électronique via l'Office for Civil Rights Complaint Portal, disponible à l'adresse https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, par courrier ou par téléphone à :

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Des formulaires de réclamation sont disponibles à l'adresse http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.


 

አማርኛ (Amharic)

Eye Center of Central Georgia የፌደራል ሲቪል መብቶችን መብት የሚያከብር ሲሆን በዘር፣ በቆዳ በቀለም ፣በዘር ሃረግ፣ በኣካል ብቃት፣ ወይም በጾታ መድልዎ ኣይፈጽምም።  Eye Center of Central Georgia ሰዎችን በዘር፡ በቆዳ ቀለም፣ በዘር ሃረግ፣ በእድሜ፣ በኣካል ጉዳት ወይም በጾታ ማንንም ሰው ኣያገልም፤ ወይም በተለየ ሁኔታ አይመለከትም

          Eye Center of Central Georgia:
          • የኣካል ጉዳት ያለባቸውን ሰዎች ከእኛ ጋር እንዲግባቡ ለማስቻል የነጻ እርዳታ እና ኣገልግሎት ይሰጣል። ይህም ማለት :
                   ○ ብቃት ያላቸው የምልከት ቛንቛ ተርጓሚዎች
          ○ በተለያዩ መልኮች የተዘጋጁ የጽሁፍ መረጃዎች (ተልቅ ያሉ የህትመት ጽሁፎች፡ ኦዲዮ፡ በቀላሉ መገኘት የሚችሉ የኤሌክትሮኒክ ፎርማቶች፣ ሌሎች ፎርማቶች)
          • የመጀመሪያ ቋንቋቸው እንግሊዘኛ ላልሆነ ነጻ የትርጉም ኣገልግሎቶች ይሰጣል፤ ይህም ማለት:
                   ○ ብቃት ያላቸው ተርጓሚዎች
                   ○ በሌሎች ቋንቋዎች የተዘጋጁ መረጃዎች

          ይህንን ኣገልግሎት የሚፈልጉ ከሆነ ወደ ሚከተለ ኣድራሻ ይጠይቁ Diane Vaughn Eye Center of Central Georgia እነዚህን ኣገልግሎቶችን ማግኘት ተከልክያለው ወይም በተለያየ ምክኒያት ማለትም በዘሬ፡ በቆዳ ቀለሜ፣ በዘር ሃረግ፣ በእድሜ፣ ኣካል ጉዳተኛ ስለሆንኩ፣ ወይም በጾታዬ ምክኒያት መድልዎ ደርሶብኛል የሚል ኣመለካከት ካልዎት ያልዎትን ቅሬታ ወደሚከተለው ኣድራሻ ይላኩ Diane Vaughn, Practice Manager, 1429 Oglethorpe Street, Macon, GA  31201, 1-478-743-7061, fax 1-478-743-6296, dvaughn@myeyecenter.com. ያልዎትን ቅሬታ በኣካል ወይም በደብዳቤ፣ በፋክስ ወይም በኢ-ሜይል ማቅረብ ይችላሉ። ቅሬታዎን በጽሁፍ ማቅረብን በሚመለከት እርዳታ ቢያስፈልግዎት Diane Vaughn, Practice Manager እገዛ ማግኘት ይችላሉ።

          የሲቪል መብቶችን ጥሰት ተፈጽሞብኛል ብለው በጽሁፍ ወደ U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights (ዩ ኤስ ዲፓርትመንት ኦፍ ሄልዝ ኤንድ ሂዩማን ሰርቪስስ)፣ Office for Civil Rights (ኦፊስ ፎር ሲቪል ራይትስ)፣ በኤሌክትሮኒካዊ መንገድ ወደ Office for Civil Rights Complaint Portal በሚከተለው አድራሻ ኣቤቱታ ማቅረብ ወይም ማመልከት ይችላሉ፡https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf ወይም በደብዳቤ ወይም በስልክ ወደሚከተለው ኣድራሻ ኣቤቱታዎን ማቅረብ ይችላሉ:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201

1-800-868-1019, 800-537-7697 (መስማት ለተሳናቸው)

ክስ ማቅረቢያ ፎርሞችን በሚከተለው ድህረ-ገጽ ላይ ማግኘት ይችላሉ http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.


 

हिंदी (Hindi)

Eye Center of Central Georgia लागू होने योग्य संघीय नागरिक अधिकार क़ानून का पालन करता है और जाति, रंग, राष्ट्रीय मूल, आयु, विकलांगता, या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। Eye Center of Central Georgia जाति, रंग, राष्ट्रीय मूल, आयु, विकलांगता, या लिंग के आधार पर लोगों को बाहर या उनके साथ अलग तरह का बर्ताव नहीं करता है।

            Eye Center of Central Georgia:
            • विकलांग लोगों को हमारे साथ प्रभावशाली ढंग से संवाद करने के लिए निःशुल्क सहायता और सेवाएं प्रदान करता है, जैसे:
                        ○ योग्यताप्राप्त सांकेतिक भाषा दुभाषिया
            ○ अन्य फॉर्मेट (बड़े प्रिंट, ऑडियो, सुलभ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, अन्य फॉर्मेट) में लिखित जानकारी
            • जिन लोगों की प्राथमिक भाषा अंग्रेज़ी नहीं है उन लोगों को निःशुल्क भाषा सेवाएं प्रदान करता है, जैसे:
                        ○ योग्यताप्राप्त दुभाषिया
                        ○ अन्य भाषाओं में लिखित जानकारी
            यदि आपको इन सेवाओं की आवश्यकता है तो Diane Vaughn से संपर्क करें

यदि आपको विश्वास है कि Eye Center of Central Georgia ये सेवाएं प्रदान करने में विफल रहा है या जाति, रंग, राष्ट्रीय मूल, आयु, विकलांगता, या लिंग के आधार पर किसी तरह से कोई भेदभाव किया है तो आप निम्नलिखित के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं: Diane Vaughn, Practice Manager, 1429 Oglethorpe Street, Macon, GA  31201, 1-478-743-7061, fax 1-478-743-6296, dvaughn@myeyecenter.com. आप स्वयं जाकर या डाक, फैक्स, या ईमेल द्वारा भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यदि आपको शिकायत दर्ज कराने में सहायता की आवश्यकता है तो Diane Vaughn, Practice Manager आपकी सहायता के लिए उपलब्ध है।

आप https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf पर उपलब्ध, Office for Civil Rights Complaint Portal के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, या डाक या फोन द्वारा भी U.S. Department of Health and Human Services (यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ़ हेल्थ एण्ड ह्यूमन सर्विसेज़), Office for Civil Rights (ऑफिस फॉर सिविल राइट्स) के पास भी एक नागरिक अधिकार शिकायत दर्ज करा सकते हैं:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201

1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD)

शिकायत फॉर्म http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html पर उपलब्ध हैं।

Kreyòl Ayisyen (French Creole)

Eye Center of Central Georgia konfòm ak lwa sou dwa sivil Federal ki aplikab yo e li pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, peyi orijin, laj, enfimite oswa sèks. Eye Center of Central Georgia pa ekskli moun oswa trete yo nan fason ki diferan akoz ras, koulè, peyi orijin, laj, enfimite oswa sèks yo.

            Eye Center of Central Georgia:

            • Bay èd ak sèvis gratis pou moun ki andikape pou yo kominike avèk nou nan fason ki efikas, tankou:
                        ○ Enèprèt langaj siy ki kalifye
            ○ Enfòmasyon ekri nan lòt fòma (gwo lèt, odyo, fòma elektwonik ki aksesib, lòt fòma)
            • Bay sèvis lang gratis a moun lang prensipal yo pa Anglè, tankou:
                        ○ Enèprèt kalifye
                        ○ Enfòmasyon ki ekri nan lòt lang
            Si w bezwen sèvis sa yo, kontakte Diane Vaughn

Si w kwè Eye Center of Central Georgia pa t bay sèvis sa yo oswa te fè diskriminasyon nan yon lòt fason sou baz ras, koulè, peyi orijin, laj, enfimite oswa sèks, ou ka depoze yon plent nan: Diane Vaughn, Practice Manager, 1429 Oglethorpe Street, Macon, GA  31201, 1-478-743-7061, fax 1-478-743-6296, dvaughn@myeyecenter.com. Ou ka depoze yon plent an pèsòn oswa pa lapòs, pa faks oswa pa imel. Si w bezwen èd pou w depoze yon plent Diane Vaughn, Practice Manager disponib pou ede w.

Ou ka depoze yon plent pou dwa sivil tou nan U.S. Department of Health and Human Services, (Ministè Sèvis Sante ak Imen Ameriken), Office for Civil Rights (Biwo Dwa Sivil) atravè Office for Civil Rights Portal, pa mwayen elektwonik ki disponib  nan https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, oswa pa lapòs oswa:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Fòmilè pou plent yo disponib nan http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.


 

Русский (Russian)

Eye Center of Central Georgia соблюдает применимое федеральное законодательство в области гражданских прав и не допускает дискриминации по признакам расы, цвета кожи, национальной принадлежности, возраста, инвалидности или пола.  Eye Center of Central Georgia не исключает людей и не относится к ним по-разному из-за расы, цвета кожи, национальной принадлежности, возраста, инвалидности или пола.

            Eye Center of Central Georgia:
            • Для эффективного взаимодействия предоставляет безвозмездную помощь и оказывает услуги

               людям с ограниченными возможностями, а именно:
                        ○ услуги квалифицированных сурдопереводчиков;
            ○ письменную информацию в других форматах (крупный шрифт, аудио формат, доступные

               электронные форматы, прочие форматы).
            • Предоставляет бесплатные услуги перевода людям, для которых английский не является

               основным языком, а именно:
                        ○ услуги квалифицированных переводчиков;
                        ○ письменную информацию на других языках.
            Если вы нуждаетесь в таких услугах, обратитесь к Diane Vaughn

Если вы считаете, что в Eye Center of Central Georgia вам не предоставили указанных услуг или иным образом дискриминировали вас по признакам расы, цвета кожи, национальной принадлежности, возраста, инвалидности или пола, вы можете подать жалобу: Diane Vaughn, Practice Manager, 1429 Oglethorpe Street, Macon, GA  31201, 1-478-743-7061, fax 1-478-743-6296, dvaughn@myeyecenter.com. Вы можете подать жалобу лично или отправить по почте, факсу или электронной почте. Если вам нужна помощь в подаче жалобы, вам поможет Diane Vaughn, Practice Manager.

Вы также можете подать жалобу о нарушении гражданских прав в U.S. Department of Health and Human Services (Министерство здравоохранения и социальных служб США), Office for Civil Rights (Управление по гражданским правам), в электронном виде через Office for Civil Rights Complaint Portal, доступный по ссылке: https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, по почте или по телефону:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201 (США)

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Бланки жалобы доступны по адресу: http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

العربية (Arabic)

يلتزم Eye Center of Central Georgia بقوانين الحقوق المدنية الفدرالية المعمول بها ولا يميز على أساس العرق أو اللون أو الأصل الوطني أو السن أو الإعاقة أو نوع الجنس. لا يستبعد Eye Center of Central Georgia الأشخاص أو يعاملهم على نحو مختلف بسبب النوع أو اللون أو الأصل الوطني أو السن أو الإعاقة أو نوع الجنس.

            Eye Center of Central Georgia:

            • يوفر مساعدات وخدمات مجانية للأشخاص من ذوي الإعاقات للتواصل بصورة فعالة معنا، مثل:
                        ○ مترجمي لغة إشارة مؤهلين
            ○ معلومات كتابية بتنسيقات أخرى (مطبوعة بأحرف كبيرة، مواد صوتية، تنسيقات إلكترونية متيسرة، وغير ذلك من التنسيقات)
            • يوفر خدمات لغوية مجانية للأشخاص الذين لغتهم الأساسية ليست الإنجليزية، مثل:
                        ○ مترجمين مؤهلين
                        ○ معلومات مكتوبة بلغات أخرى
            إذا كنت بحاجة لهذه الخدمات، اتصل بـ Diane Vaughn

إذا كنت تعتقد أن Eye Center of Central Georgia قد أخفق في توفير تلك الخدمات أو ميز بطريقة أخرى على أساس العرق أو اللون أو الأصل الوطني أو السن أو الإعاقة أو الجنس، يمكن أن تتقدم بشكوى إلى: Diane Vaughn, Practice Manager، 1429Oglethorpe Street, Macon, GA  31201، 1-478-743-7061،  fax 1-478-743-6296، dvaughn@myeyecenter.com. يمكن أن تتقدم بشكوى شخصيًا أو بالبريد أو بالفاكس أو البريد الإلكتروني. إذا كنت بحاجة للمساعدة في التقدم بشكوى، فإن Diane Vaughn متاح لمساعدتك.

يمكن أيضًا أن تتقدم بشكوى إلكترونيًا لوزارة Department of Health and Human Services (وزارة الخدمات الصحية والبشرية) ، مكتب Office for Civil Rights (مكتب الحقوق المدنية)،  من خلال مكتب Office for Civil Rights Complaint Portal، المتوفر على الرابط  https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf أو بالبريد أو الهاتف على:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201

1-800-863-1019, 800-537-7697 (رقم هاتف الصم والبكم)

تتوافر نماذج الشكاوى على الرابط http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

 


 

Português (Portuguese)

Eye Center of Central Georgia cumpre as leis de direitos civis federais aplicáveis e não exerce discriminação com base na raça, cor, nacionalidade, idade, deficiência ou sexo.  Eye Center of Central Georgia não exclui ou trata de forma diferente devido à raça, cor, nacionalidade, idade, deficiência ou sexo.

            Eye Center of Central Georgia:
            • Faculta ajuda e serviços gratuitos a pessoas com dificuldades de comunicar de forma eficaz connosco,

               tais como:
                        ○ Intérpretes de língua gestual qualificados
            ○ Informação escrita noutros formatos (impressão maior, áudio, formatos electrónicos acessíveis, outros

               formatos)
            • Faculta serviços linguísticas grátis a pessoas cuja língua principal não é inglês, tais como:
                        ○ Intérpretes qualificados
                        ○ Informação escrita noutros idiomas
            Se necessita destes serviços, contacte Diane Vaughn

Se considera que a Eye Center of Central Georgia não cumpriu estes serviços ou exerceu discriminação de outra forma com base na raça, cor, nacionalidade, idade, deficiência ou sexo, pode apresentar uma reclamação junto de: Diane Vaughn, Practice Manager, 1429 Oglethorpe Street, Macon, GA  31201, 1-478-743-7061, fax 1-478-743-6296, dvaughn@myeyecenter.com. Pode apresentar uma reclamação pessoalmente ou por correio, fax ou e-mail. Se precisar de ajuda para efectuar a reclamação, o/a Diane Vaughn, Practice Manager estará disponível para o/a auxiliar.

Pode também apresentar uma reclamação de direitos civis junto do U.S. Department of Health and Human Services (Departamento de Saúde e dos Serviços Humanos dos Estados Unidos da América), Office for Civil Rights (Gabinete de Direitos Civis), por via electrónica através do Office for Civil Rights Complaint Portal, disponível em https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, ou por correio ou telefone:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Os formulários de reclamações encontram-se disponíveis em http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.


 

فارسی (Farsi)

Eye Center of Central Georgia از قوانین حقوق مدنی فدرال مربوطه تبعیت می کند و هیچگونه تبعیضی بر اساس نژاد، رنگ پوست، اصلیت ملیتی، سن، ناتوانی یا جنسیت افراد قایل نمی شود.

Eye Center of Central Georgia بر اساس نژاد، رنگ پوست، اصلیت ملیتی، سن، ناتوانی یا جنسیت افراد ایشان را از خدمات محروم نمی کند و با آنها برخورد متفاوتی ندارد.

Eye Center of Central Georgia:

برای افرادی که ناتوانی دارند، برای برقرار کردن ارتباط موثر، کمک هایی بطور رایگان فراهم می کند، مانند:

مترجمین واجد شرایط زبان اشاره
اطلاعات نوشتاری به فرمت های دیگر (چاپ با حروف درشت، صوتی، فرمت های الکترونیک قابل دسترسی ساده، و فرمت های دیگر)

برای افرادی که زبان اولیه شان انگلیسی نیست خدمات زبانی رایگان ارایه می کند، مانند:

مترجمین شفاهی واجد شرایط
اطلاعات نوشتاری به زبانهای دیگر

اگر به چنین خدماتی نیاز دارید، با Diane Vaughn تماس بگیرید

اگر معتقدید که Eye Center of Central Georgia چنین خدماتی را به شما ارایه نداده و یا اینکه به شکلی دیگر به دلیل نژاد، رنگ پوست، اصلیت ملیتی، سن، ناتوانی یا جنسیت درمورد شما تبعیض قایل شده می توانید شکواییه ای به این آدرس ثبت کنید:

Diane Vaughn, Practice Manager, 1429 Oglethorpe Street, Macon, GA  31201, 1-478-743-7061, fax 1-478-743-6296, dvaughn@myeyecenter.com.

می توانید با مراجعه شخصی، نامه پستی، فکس یا ایمیل شکواییه خود را ثبت نمایید. اگر برای ثبت شکواییه خود به کمک نیاز دارید، Diane Vaughn, Practice Manager می تواند به شما کمک کند.

می توانید از طریق U.S. Department of Health and Human Services (وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا)، Office for Civil Rights (اداره حمایت از حقوق مدنی)، شکواییه خود را ثبت نمایید. دسترسی الکترونیکی به این اداره از طریق Office for Civil Rights Complaint Portal به آدرس  https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf یا تماس از طریق ایمیل یا تلفن با آدرس زیر میسر است:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

فرم های مربوطه برای شکواییه در آدرس اینترنتی  http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html موجود است.

 


 

Deutsch (German)

Eye Center of Central Georgia erfüllt geltenden bundesstaatliche Menschenrechtsgesetze und lehnt jegliche Diskriminierung aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Herkunft, Alter, Behinderung oder Geschlecht ab. Eye Center of Central Georgia lehnt den Ausschluss oder die unterschiedliche Behandlung von Menschen aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Herkunft, Alter, Behinderung oder Geschlecht ab.

            Eye Center of Central Georgia:
            • Bietet kostenlose Hilfe und Dienstleistungen für Menschen mit Behinderung zur effektiven

               Kommunikation, wie z. B.:
                        ○ Qualifizierte Gebärdensprachen-Dolmetscher
            ○ Schriftliche Informationen in anderen Formaten (große Ausdrucke, Audio, zugängliche elektronische

               Formate, sonstige Formate)
            • Bietet kostenlose Sprachdienste für Menschen, deren Hauptsprache nicht Englisch ist, wie z. B.:
                        ○ Qualifizierte Dolmetscher
                        ○ Schriftliche Informationen in anderen Sprachen
            Sollten Sie diese Dienstleistungen benötigen, so wenden Sie sich an Diane Vaughn

Sollten Sie der Ansicht sein, dass Eye Center of Central Georgia es versäumte, diese Dienstleistungen anzubieten, oder auf sonstige Weise aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Herkunft, Alter, Behinderung oder Geschlecht diskriminierte, so können Sie eine Beschwerde einreichen bei: Diane Vaughn, Practice Manager, 1429 Oglethorpe Street, Macon, GA  31201, 1-478-743-7061, fax 1-478-743-6296, dvaughn@myeyecenter.com. Sie können eine Beschwerde persönlich oder per Post, Fax oder E-Mail einreichen. Sollten Sie Hilfe beim Einreichen einer Beschwerde benötigen, so steht Ihnen Diane Vaughn, Practice Manager gerne zur Verfügung.

Sie können ebenfalls eine Menschenrechtsbeschwerde einreichen bei: Department of Health and Human Services (U.S.-Gesundheitsministerium), Office for Civil Rights (Amt für Bürgerrechte), elektronisch über das Office for Civil Rights Complaint Portal, zugänglich über https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, oder per Post oder telefonisch an:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Beschwerdeformulare sind verfügbar unter http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.


 

日本語 (Japanese)

Eye Center of Central Georgia は適用される連邦公民権法を遵守し、人種、肌の色、出身国、年齢、障害、または性別に基づく差別をいたしません。Eye Center of Central Georgia は人種、肌の色、出身国、年齢、障害、または性別を理由として人を排除したり、異なる扱いをいたしません。

      Eye Center of Central Georgia:
      • 効果的にコミュニケーションを図るため、障害のある人に以下の支援やサポートを無料で提供いたします。
            ○ 資格ある手話通訳者
      ○ その他形式の文字情報(大きな活字、音声信号、手軽な電子形式、その他)
      • 英語を母語としない人へ以下の言語サービスを無料で提供いたします。
            ○ 資格ある通訳者
            ○ 英語以外の言語で書かれた情報
      これらのサービスを必要とされる場合は、Diane Vaughnまでご連絡ください。

Eye Center of Central Georgia がこれらのサービスの提供を怠ったり、人種、肌の色、出身国、年齢、障害、または性別に基づいた何らかの方法で差別したと思われる場合、こちらまで苦情を申し立てることができます:Diane Vaughn, Practice Manager、1429 Oglethorpe Street, Macon, GA  31201、1-478-743-7061、fax 1-478-743-6296、dvaughn@myeyecenter.com。苦情の申し立ては、直接、または郵便、ファックス、メールで行うことができます。苦情を申し立てるにあたり援助が必要な場合は、Diane Vaughn, Practice Manager がお手伝いいたします。

また、公民権に関する苦情は、U.S. Department of Health and Human Services(保健社会福祉省)のOffice for Civil Rights(公民権局)へ、Office for Civil Rights Complaint Portal https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsfから電子申請するか、以下へ郵便または電話で申し立てることもできます:

U.S.Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C.20201


1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

苦情申立書はhttp://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.htmlよりダウンロードいただけます。